Ponuka

Firma KOODIS spol. s r.o. si Vám dovoľuje ponúknuť zabezpečenie obstarávacích činností a výkon inžinierskych činností súvisiacich s prípravou, realizáciou a koordináciou stavieb v oblasti inžinieringu vo výstavbe v rozsahu podľa tejto ponuky. Všetky činnosti ponúkané našou spoločnosťou zohľadňujú požiadavky stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a jeho doplnkov. Výber projektantov a zhotoviteľov sa môže riadiť zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

PREDMET A SPÔSOB OBSTARÁVANIA

Naša spoločnosť vykonáva všetky ponúkané činnosti vo Vašom mene na základe mandátnej zmluvy so stanovením právomoci a podmienok. Výkon stavebného a technického dozora zabezpečujeme od odovzdania staveniska stavebným dozorom postupným rozširovaním o potrebných technických dozorov v odbore strojár, elektro, meranie a regulácia.

Ponúkame všetky investorsko-inžinierske činnosti ako komplexný systém služieb, alebo ak je požiadavka zabezpečíme i jednotlivé dielčie časti.

1. PRÍPRAVA PODKLADOV PRE VÝBER PROJEKTANTA

N

Vypracovanie výziev a vyhodnotenie obdžaných ponúk.

N

Spolupráca pri definovaní rozsahu projektovej dokumentácie.

N

Spolupráca s investorom pri podpise zmluvy na vypracovanie projektov.

2. PRÍPRAVA PODKLADOV

N

Obstaranie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby.

N

Obstaranie geologického prieskumu ako podklad pre vypracovanie zadania.

N

Obstaranie polohopisného a výškopisného zamerania staveniska.

N

Zabezpečenie výberu staveniska za účasti všetkých dotknutých účastníkov výstavby

N

Zabezpečenie predbežných posudkov dotknutých správcov inžinierskych sietí

3. PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA STAVBY PRE ÚZEMNÉ KONANIE

N

Spolupráca s investorom pri vypracovaní zadávacích podmienok pre vypísanie súťaže na výber projektanta.

N

Odborná a technická pomoc pri vypísaní súťaže a vyhodnotení súťaže.

N

Technická pomoc pri prerokovávaní návrhu zmluvy s vybraným projektantom.

N

Prerokovávanie dokumentácie s projektantom v priebehu prác a v závere prác.

N

Prerokovanie dokumentácie stavby s dotknutými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stanoviska k územnému konaniu.

N

Vypracovanie návrhu na začatie územného konania.

4. PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE

N

Sledovanie zapracovania záverov územného rozhodnutia do projektu pre stavebné konanie.

N

Kontrola projektu v priebehu prác a v závere prác.

N

Prerokovanie projektu s dotknutými orgánmi a organizáciami za účelom vydania kladného stanoviska pre stavebné konanie.

N

Vypracovanie návrhu na začatie stavebného konania.

5. ZABEZPEČENIE PROJEKTU PRE REALIZÁCIU STAVBY

N

Zabezpečenie dopracovania projektu stavby pre realizáciu.

N

Zabezpečenie dopracovania pripomienok dotknutých orgánov a organizácií do projektu.

N

Kontrola vypracovaného výkazu výmer a kontrolného rozpočtu.

6. ZABEZPEČENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA VÝBER ZHOTOVITEĽA

N

Príprava súťažných podkladov.

N

Odovzdávanie podkladov uchádzačom.

N

Spolupráca pri vyhodnocovaní súťaže.

N

Spolupráca pri podpise ZoD.

7. REALIZÁCIA STAVBY

N

Výkon stavebného a technického dozoru

N

Spracovanie podkladov výberového konania zhotoviteľa stavby.

N

Zabezpečenie výberového konania a technická pomoc pri jej vyhodnotení.

N

Odborná pomoc pri prerokovávaní zmluvy s vybraným zhotoviteľom.

N

Organizačné zabezpečenie povinností investora pri individuánom a komplexnom vyskúšaní.

N

Zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby pre kolaudačné konanie.

N

Zabezpečenie geometrických plánov a geodetických zameraní potrebných k zápisu do katastra nehnuteľností.

8. ČINNOSTI PO UKONČENÍ STAVBY

N

Vypracovanie návrhu na kolaudačné konanie.

N

Účasť na kolaudačnom konaní.

N

Zabezpečenie odstránenia prípadných kolaudačných vád a nedorobkov.

N

Zabezpečenie vydania užívacieho povolenia stavby.

N

Zabezpečenie zapísania stavby do katastra nehnuteľností na katastrálnom úrade.

Cena prác

6.1 Cena ponúkaných činností je kalkulovaná individuálne na základe údajov obdržaných od investora.

E

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby a náročnosť prípravy a realizácie.

E

Predpokladaná lehota realizácie.

6.2 Platobné podmienky:

E

Výkon technického dozoru fakturujeme dielčimi mesačnými faktúrami vo výške 1/x z dohodnutej ceny, pričom x je lehota realizácie diela dohodnutá so zhotoviteľom.

E

Poslednú platbu hradí investor po úspešnej kolaudácii.

6.3 Kalkulácia

E

Ponukovú cenu môžeme vykalkulovať i na základe metodiky oceňovania podľa " Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA ". Cena za predmet plnenia sa považuje za cenu pevnú bez DPH.

6.4 DPH

E

K faktúre sa pripočítava DPH vo výške 20 % resp. podľa zákona platného v deň fakturácie.