CHARAKTERISTIKA FIRMY

Spoločnosť KOODIS Šaľa je organizácia zabezpečujúca výkon inžinierskych činností súvisiacich s prípravou a realizáciou stavieb v oblasti inžinieringu vo výstavbe vrátane obstarávania tovarov, služieb a verejných prác v zmysle zákona NR SR č. 343/2015, resp. podľa želania zákazníka.

Spoločnosť bola založená 15. 7. 1992 sprivatizovaním investičného odboru Duslo š.p. Šaľa. Zakladatelia spoločnosti sú inžinieri, ekonóm a právnik s dlhoročnou praxou v oblasti zabezpečovania investičnej výstavby. Ide hlavne o výstavbu v oblasti chemického priemyslu, ochrany životného prostredia a klasických stavebných objektov občianskeho charakteru.

V súčasnosti má naša spoločnosť 5 pracovníkov a viacero kooperujúcich spolupracovníkov zabezpečujúcich projekčnú a investorsko-inžiniersku činnosť pri realizácii stavieb. Všetci pracovníci vlastnia preukaz odbornej spôsobilosti na inžinierske činnosti vo výstavbe.

Niektoré z našich stavieb: